Pojmy finančních produktů

 • anuita, anuitní splátka - pravidelná splátka jistiny, která v sobě obsahuje úmor i úrok. Její výše se po celou dobu trvání úrokové sazby nemění, mění se však poměr úmoru a úroku uvnitř této splátky.
 • amortizace – úmor, splátka jistiny.
 • cena obecná, hodnota zajištění (NHZP) - cena, kterou stanoví znalec při oceňování nemovitosti jako zástavy pro hypoteční banku.
 • cena obecná budoucí, hodnota zajištění budoucí (NHZP) - stanovuje se u rozestavěné nemovitosti jako odhad ceny pro zástavu bance po kolaudaci dostavěné nemovitosti (stanoví znalec).
 • fixace úrokové sazby - představuje dobu, po kterou banka nesmí změnit klientovi úrokovou sazbu. Délku fixace si klient stanovuje sám při podpisu úvěrové smlouvy. Nejčastěji se setkáváme s fixacemi na 1, 3, 5, 10 a 15 let. Před jejím skončení banka vyzve klienta ke stanovení nové fixace úrokové sazby.
 • hypoteční banka - banka, která je držitelem oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a poskytování hypotečních úvěrů.
 • hypotéka, hypoteční úvěr - (dle zákona č.530/1990 Sb., Zákon o dluhopisech) úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území ČR nebo na její pořízení či výstavbu a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této (i rozestavěné) nebo jiné nemovitosti na území ČR.
 • investiční záměr - celková výše investice např. kupní cena, rozpočet výstavby včetně nákupu pozemku, poplatky spojené s vyřízením hypotečního úvěru atp.
 • jistina - částka ze které je počítán úrok, při úvěru je to doposud nesplacená část dluhu.
 • list vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí, který obsahuje údaje o nemovitosti, vlastníkovi, údaje o příp. omezeních, o způsobu nabytí atp. Je jednou z listin dokládajících vlastnictví nemovitosti.
 • nabývací titul k nemovitosti – doložení vlastnictví nemovitosti současného prodávajícího. Může být kupní smlouva, dědictví atp.
 • návrh na vklad změny do katastru nemovitostí; vyznačení plomby – obvykle jedna z podmínek pro čerpání prostředků z poskytnutého hypotečního úvěru; zpravidla se jedná o vyznačení plomby dokládající podání návrhu na vklad zapsání zástavního práva ve prospěch banky, návrhu na vklad zapsání změny vlastnického práva ve prospěch kupujícího apod.
 • nemovitosti - pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
 • p.a. - (latinsky „per annum“ tj. roční, za rok) označuje dobu platnosti úrokové sazby
 • předhypoteční úvěr - úvěr poskytnutý na takový účel, jehož charakter umožňuje pozdější přeměnu na úvěr hypoteční (např. družstevní podíl s budoucím převodem do osobního vlastnictví).
 • úrok - částka kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli (bance) z jeho pohledávky.
 • úroková míra - procentní poměr úroku k jistině.
 • úvěr - prostředky, které věřitel dočasně předal dlužníkovi.
 • úvěr doplňkový - doplňuje prostředky klienta nad rámec úvěru hypotečního.
 • úvěrový příslib - písemný závazek banky o budoucím poskytnutí úvěru. Zpravidla bývá vázán na splnění určité podmínky.
 • úvěrový účet - eviduje průběh čerpání a následného splácení úvěru.
 • věcné břemeno - omezení práv vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby a to tím že je vlastník povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.
 • vklad do katastru nemovitostí - zápis do katastru nemovitostí např.vlastnického nebo zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva atp.
 • výnos z úvěru - celková suma prostředků z úvěru, které může dlužník použít k realizaci svého záměru.
 • zastavovaná nemovitost; zástava - nemovitost na území ČR, která je nabídnuta klientem věřiteli (bance) na zajištění dluhu. Výše úvěru je zpravidla poskytnuta do výše odhadu této nemovitosti na základě znaleckého ocenění vypracovaného smluvním znalcem dané banky.
 • zástavní právo - způsob zajištění pohledávky tak, že v případě neplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se upokojení své pohledávky z věci zastavené. U hypotečních úvěrů vzniká na základě zástavní smlouvy. Zástavní právo se zapisuje do katastru nemovitostí, v případě více zástavních práv v pořadí v jakém byly na katastr podány návrhy na vklad zástavního práva. Hypoteční banky zpravidla neakceptují další zástavní právo vedle zástavního práva v jejich prospěch.
 • zástavní věřitel - věřitel, jehož pohledávka je kryta právem zástavním.
 • znalecký posudek; ocenění nemovitosti - je vyžadován plošně u všech úvěrů, které jsou zajišťovány nemovitostmi. Vypracovává vždy smluvní znalec zvolené banky.
Chcete poradit? Napište nám